Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Paušály na dopravu 5000,-Kč:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Paušály na dopravu 5000,-Kč

Zákon o dani z příjmů (ZDP) byl novelizován v oblasti uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v souvislosti s využíváním silničních motorových vozidel a to zavedením tzv. paušálního výdaje na dopravu.
ZDP doplněn o: §24 odst.2 písm zt)
§25 odst.1 písm zp)
§28 odst.6
§24 písm. zt): paušální výdaj na dopravu, pokud nebyly uplatněny výdaje na dopravu dle písm.k) bod.4 (u vozidel zahrnutých do OM nebo v nájmu) v prokázané výši, a to ve výši 5000Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období a současně toto vozidlo nepřenechal ani po část kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Pokud používá poplatník vozidlo k podnikání pouze z části, lze uplatnit pouze část paušálního výdaje 80%=krácený paušální výdaj. Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj, pak ostatní vozidla, u kterých poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Paušální výdaj je možné uplatnit nejvýše na tři vlastní silniční motorová vozidla, zahrnutá nebo nezahrnutá do OM nebo v nájmu.

§25 písm. zp): výdaje na spotřebované PHM a parkovné u vozidel, u kterých poplatník uplatní paušální výdaje a 20% ostatních výdajů s vyjímkou odpisů

§28 odst.6: při odpisování vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj, se poměrnou částí odpisů rozumí 80% odpisů

Paušální výdaje na dopravu lze za předpokladu splnění ostatních podmínek použít v případě vozidel zatříděných do kategorií L,M a N.

Podmínky použití paušálních výdajů:

a) Vozidlo je využíváno v daném měsíci k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou příjmů podle §10
b) Poplatník nepřenechal ani po část měsíce vozidlo k užívání jiné osobě
c) Jedná se o vozidlo vlastní zahrnuté nebo nezahrnuté do OM nebo vozidlo v nájmu
d) Nebyl uplatněn výdaj na dopravu podle §24 odst.2 písm.k) bod.4 ZDP a to v průběhu celého zdaňovacího období

Druhy příjmů:

U FO lze paušální výdaj použít v souvislosti s příjmy podle §7 a §9, zákon neumožňuje použít paušální výdaj v souvislosti s příjmy podle §10 (nahodilé nebo jednorázové příjmy), paušální výdaj mohou uplatnit i právnické osoby.
Pokud je poplatník plátce DPH, nezbavuje ho uplatnění paušálního výdaje vést evidenci pro účaly DPH (vede si knihu jízd).

Přenechání vozidla:

Poplatník nesmí přenechat vozidlo užívání jiné osobě například formou nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod., nikoliv ta, že vozidlo nemůže jiná osoba řídit.Pokud řídí takové vozidlo zaměstnanec poplatníka, případně spolupracující osoba v souvislosti s činností poplatníka, pak platí, že toto vozidlo používá k dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatník. Ale pozor! Neplatí, pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci vozidlo bezplatně nebo pronajímá za cenu nižší než tržní. Pozor také u spolupracujících osob – pokud je spolupracující osoba manžel/ka a vozidlo je v SJM, pak OK, pokud je spolupracující osoba někdo jiný, není splněna podmínka v §24 odst.2 písm zt). V případě účastníků sdružení je právním vlastníkem vozidla jen jeden účastník sdružení, opět není splněna podmínka pro paušální výdaje.

Způsoby používání vozidel a uplatňování výdajů:

Zákon umožňuje využít paušální výdaje vozidel zahrnutých i nezahrnutých do OM. U vozidel zahrnutých do OM se vylučuje souběh uplatňování paušálních výdajů a výdajů na dopravu podle §24 odst.2 písm k), bod4. Není však upravena situace u vozidel nezahrnutých do OM ( a rovněž u vozidel najatých), ale musíme pamatovat na ustanovení §25 odst.1 písm.zp), podle kterého nelze u vozidla, u kterého uplatní poplatník paušální výdaje na dopravu, uplatnit kromě výdajů na spotřebované pohonné hmoty a parkovné, rovněž náhradu výdajů za spotřebované PHM, tzn. u najatých vozidel lze jako daňový výdaj uplatňovat nájemné a u vozidel nezahrnutých do OMmůžeme uplatnit výdaje ve výši sazby základní náhrady (ale vedeme knihu jízd).

Pokud poplatník vlastní více než 3 vozidla, paušální výdaje může použít max.u 3 vozidel, u 4.a dalších vozidel prokazuje poplatník výdaje podle §24 ZDP.

Pokud si poplatník pořídí nové vozidlo např.koncem měsíce, může si uplatnit paušální výdaje na dopravu v poměrné výši (zvolila bych poměr dnů, v zákoně postup stanovený není). Další měsíc má auto celý měsíc, až do konce zdaňovacího období. V měsíci, kdy si auto pořídil, nemůže poplatník použít skutečné výdaje v prokázané výši, neboť paušální výdaje na dopravu i prokázané výdaje podle §24 odst.2 písm k) jsou uplatňovány za celé zdaňovací období a je na poplatníkovi, jaký způsob použije. Kombinace v průběhu zdaňovacího období není možná.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK