Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Zdaňování úrokových příjmů ze zahraničí:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Zdaňování úrokových příjmů ze zahraničí

Vzhledem k rostoucím možnostem umístění finančních prostředků fyzických osob v zahraničních peněžních ústavech je třeba upozornit české daňové subjekty – fyzické osoby na správný postup při zdaňování takových příjmů, aby se zbytečně nevystavovaly případným sankcím.
Důležitá je v tomto ohledu Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a ČR tuto směrnici implementovala do zákona č.586/1992 Sb. O daních z příjmů (ZDP) do ustanovení §38fa nazvaného „Platební zprostředkovatel“ a dále byl vydán Pokyn č.D-282 ze dne 18.5.2005.

Posláním Směrnice je zajištění efektivního zdanění příjmů z úspor ve formě úroků, ke zdanění dochází v zemi, kde je skutečný vlastník – fyzická osoba rezidentem a kde tedy zdaňuje celosvětové příjmy.

Objasnění pojmů:

Skutečný vlastník = fyzická osoba, které je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován a tato osoba je pak povinna příjem úrokového charakteru zdanit. Skutečným vlastníkem není osoba, která je sama platebním zprostředkovatelem nebo právnická osoba. Za skutečného vlastníka jsou pro účely Směrnice považovány pouze fyzické osoby.


Platební zprostředkovatel = je fyzická nebo právnická osoba, která vyplácí, poukazuje nebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru ve prospěch skutečného vlastníka. Platební zprostředkovatel je povinen o výplatě úroků podávat svému místně příslušnému správci daně oznámení ve formě hlášení, a to vždy v elektronické podobě ve formátu stanoveném MF. Hlášení se provádí za zdaňovací období ve lhůtě nejpozději do 15.dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období. Příslušné informace jsou doručeny do určeného státu EU a správcem daně v tomto státu je provedena kontrola zdanění úrokových příjmů.


Příklad na vysvětlení:
Pokud např. osoba z Německa vyplatí v r.2011 úrokový příjem rezidentovi ČR, je povinna výši příjmů a přesnou identifikaci příjemce úroku ohlásit místně příslušnému správci daně do 15.3.2012. Německý správce daně obdržené údaje odsouhlasí a odešle na německé MF.Příslušné informace jsou pak doručeny českému správci daně., který zkontroluje správné zdanění úrokových příjmů podle českých daňových zákonů.

Příjmy úrokového charakteru:

- vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, příjmy z vládních cenných papírů, příjmy z obligací nebo dluhopisů
- výplata úroků časově rozlišených nebo kapitalizovaných při prodeji, refundaci nebo vykoupení dluhových pohledávek
- příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplacené otevřeným podílovým fondem
- příjmy z prodeje podílového listuZemě pro které Směrnice platí:

1.) všechny země EU (Belgie, Bulharsko,ČR,Dánsko, Estonsko,Finsko,Francie,Irsko,Itálie,Kypr,Litva,Lotyšsko,Lucembursko,Maďarsko,Malta,Německo,Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Španělsko, Švédsko)
2.) pět „třetích zemí“ (Andorra, Lichtejnštejsnko, Monako, San Marino, Švýcarsko)
3.) závislá nebo přidružená území…


Způsoby zdaňování vyplácených příjmů – 2 režimy (postup smluvních států se liší podle toho, do které skupiny stát spadá)


1.) státy, které provádějí automatickou výměnu informací o příjmech úrokového charakteru (platí pro všechny země EU)
2.) státy, které uplatňují z úrokových příjmů srážkovou daň od 1.7.2011 35% (Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, ostrov Man, Jersey, Nizozemské Antily, Turks a Caicos)

Úrokové příjmy obdržené s automatizovanou výměnou informací nejsou při výplatě zdaněny. Český rezident (fyzická osoba) má povinnost připočítat úrokové příjmy z zahraničí k ostatním zdanitelným příjmům a své celosvětové příjmy zdanit prostřednictvím daňového přiznání. Příjmy úrokového charakteru se zahrnou do dílčího základu daně z kapitálového majetku podle §8 ZDP. Vůči příjmům z kapitálového majetku nelze uplatnit žádné výdaje, uvádějí se v hrubé výši. Při přepočtu příjmů ze zahraničí na CZK lze použít jednotný kurz stanovený Pokynem Generálního finančního ředitelství.

Je na zvážení poplatníka, zda jako přílohu daňového přiznání doloží „Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle §38f odst. 10 ZDP“. Uvedený seznam se předkládá správci daně současně s daňovým přiznáním a obsahuje údaje o zahraničním správci daně nebo zahraničním plátci daně (platební zprostředkovatel), stát zdroje zahraničních příjmů, částku daně zaplacené v tomto státě v místní měně a v přepočtu na koruny a výši příjmů ze zdrojů v tomto státě.

Poplatník (fyzická osoba) nemusí podávat daňové přiznání a tudíž zdaňovat příjmy ve 2 případech:

1.) Veškeré zdanitelné příjmy poplatníka za zdaňovací období nepřesáhnou částku 15.000Kč
2.) Poplatník má pouze příjmy ze zaměstnání, a to pouze od 1 zaměstnavatele, nebo od několika zaměstnavatelů postupně, u nichž podepsal prohlášení k dani, a ostatní příjmy nepřesáhnou 6000Kč

V případě, že prověřované příjmy úrokového charakteru na základě Směrnice a automatické výměny informací v již podaném daňovém přiznání uvedeny nebudou, vyzve správce daně daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání.

Pokud bude z některých zemí, u nichž je uplatňována srážková daň, vyplácen českému rezidentovi za období od 1.7.2011 a později úrokový příjem, bude v zahraničí podléhat sazbě daně vybírané srážkou ve výši 35%, a to bez ohledu na způsob zdanění a sazbu daně, která měla být aplikována podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Příklad:
Český rezident pobírá úroky ze Švýcarska, platební zprostředkovatel provede srážku 35% z příjmů. Český rezident musí úroky přiznat ke zdanění v ČR, i když byla při výplatě sražena daň.

Povinnou přílohou daňového přiznání v tomto případě bude „Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle §38f odst. 10 ZDP“ s uvedením odkazu na Směrnici.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK