Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Kontrolní hlášení DPH od r.2016:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Kontrolní hlášení DPH od r.2016

Pokud jsme plátci DPH, musíme od r. 2016 podávat kontrolní hlášení. Toto hlášení nepodáváme, pokud nejsme plátcem DPH nebo jsme osoba identifikovaná k dani.
Kontrolní hlášení lze podat jen elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení


Termín pro fyzické osoby stejný jako pro podání daňového přiznání k DPH, tedy měsíční nebo čtvrtletní, pro právnické osoby je termín měsíční.

Náležitosti kontrolního hlášení

V kontrolním hlášení uvádíme jednotlivé údaje o každém zdanitelném plnění v ČR, položky do 10.000,-Kč uvedeme v souhrnu za celé období.

Plnění do 10 tisíc Kč kumulativně

Menší plnění uvedeme v jedné sumě za celé zdaňovací období v části A5 kontrolního hlášení (uskutečněná plnění) a části B3 (přijatá plnění). Jde o tato plnění:
• plnění, na které byl vystaven zjednodušený daňový doklad
• plnění uskutečněné pro osobu povinnou k DPH – plátce a neplátce a právnickou osobu nepovinnou k DPH - s hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH
• plnění s místem plnění v ČR pro osobu povinnou k DPH neusazenou v ČR nebo zahraniční osobu, která nemá české DIČ (zde bez ohledu na limit)
• případ, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani), ale je povinen přiznat DPH
• vlastní doklad o použití
• plnění uskutečněné ve zvláštním režimu podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) nebo § 90 (zvláštní režim pro použité zboží) s hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH (z přirážky) bez ohledu na osobu příjemce
• oprava příslušného zdanitelného plnění podle § 42 s absolutní hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH

Plnění nad 10 tisíc Kč - evidenční číslo a DIČ


Plnění, která nestačí uvést kumulativně, zapisujeme v části A4 kontrolního hlášení (uskutečněná plnění) a B2 (přijatá plnění). Uvedeme evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat DPH, DIČ dodavatele/odběratele a informaci, zda jsme pro podnikání použili celé plnění nebo jen jeho část.

Zvlášť pečlivě zaznamenáme údaj do kolonky „Ev. číslo daňového dokladu“. Dodavatel i odběratel mají ve svých hlášeních uvést shodný údaj, a to číslo dokladu uvedený dodavatelem, přičemž je doporučeno používat především alfanumerické znaky, tedy písmena a čísla. Určité vybrané speciální znaky jsou také povolené.
Uvádíme také DIČ dodavatele/odběratele, čímž se rozumí i DIČ pro jiné účely než DPH. Pokud náš odběratel není plátcem DPH, chtějme po něm DIČ, které má pro jiné účely, jiné daně. Pokud nemá vůbec české DIČ, uvedeme jeho plnění do části A.5 mezi kumulativní plnění, a to bez ohledu na výši plnění (například u osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo u zahraniční osoby).

Plnění i pro soukromý účel


Pokud jsme použili zdanitelné plnění částečně i pro soukromou potřebu, uvedeme do hlášení pouze základ daně a DPH v poměrné výši na podnikání. Ve sloupci "použit poměr" pak vyplníme ANO.
Pokud na jednom daňovém dokladu jsou uvedena dvě plnění, z nichž jedno je na soukromý účel, uvedeme jen to pro podnikání, a ve sloupci "použit poměr" vyplníme NE.
Platby předem
Pokud uskutečníme zdanitelné plnění v hodnotě například 17 tisíc Kč, jemuž předchází úplata 6 tisíc Kč, uvedeme to do oddílu A.4.a A.5. Přijatou platbu předem 6 tisíc Kč, jejímž přijetím nám vznikla samostatná povinnost přiznat daň, vykážeme v oddíle A.5., neboť nedosahuje limitu nad 10 tisíc Kč pro vyplnění v oddíle A.4. Zbývající platbu 11 tisíc Kč vykážeme v oddíle A.4., neboť limit přesahuje. Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění, klasicky „zálohy“, se tedy posuzují samostatně.
Obdobně u přijatých zdanitelných plnění a poskytnutých plateb - záloh, použijeme oddíl B.2. a B.3.

Kdy musíme kontrolní hlášení podat

Kontrolní hlášení podáme vždy za to období, kdy pro něj máme náplň. Tedy když jsme třeba jen jedinkrát během zdaňovacícho období prodali komukoliv zboží či službu nebo budeme uplatňovat odpočet DPH za přijaté plnění. Neuvádíme transakce mimo ČR a plnění osvobozená.
Kontrolní hlášení nemusíme podat, pokud jsme neuskutečnili ani nepřijali za zdaňovací období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, neuplatňujeme nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu a neuskutečnili jsme žádná plnění, nanejvýš jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH.

Opravné a následné kontrolní hlášení, opravy

Chyby v hlášení opravíme podle toho, jaký mají důvod. Pokud je oprava samostatným plněním s vlastním dnem zdanitelného plnění (§ 42 a § 74 Zákona o DPH), uvedeme ji do řádného kontrolního hlášení, a to jen rozdíly na základu daně a DPH. Je-li důvodem chyba vedoucí ke zvýšení či snížení odvodu DPH (§ 43 zákona o DPH), podáme dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení. V následném hlášení neuvádíme rozdíly, podáváme jej za celé období s promítnutím oprav.
Pokud na chybu přijdeme před termínem k podání kontrolního hlášení, můžeme nahradit již podané kontrolní hlášení opravným kontrolním hlášením, k předchozímu podání se nebude přihlížet.
Zjistíme-li chybu až po termínu k podání kontrolního hlášení, je třeba do 5 pracovních dnů ode dne zjištění podat následné kontrolní hlášení, ve kterém nedostatky napravíme.

Výzva k doplnění

Správce daně nás v případě pochybností o správnosti našeho hlášení vyzve ke změně nebo doplnění, případně potvrzení původních údajů. Do 5 dnů od takové výzvy je třeba nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, případně původní údaje potvrdit, a to následným kontrolním hlášením.
Stejnou lhůtu máme, pokud nás správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení, když jsme je nepodali a možná měli podat.
Správce daně nám výzvu doručí elektronicky, datovou schránkou nebo veřejnou datovou sítí na naši elektronickou adresu, kterou mu za tím účelem uvedeme, nemáme-li zpřístupněnu datovou schránku. Výzva veřejnou datovou sítí se považuje za doručenou okamžikem odeslání úřadem.

Sankce

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě a podat jsme je měli, zaplatíme pokutu ve výši
• 1000 Kč, pokud je dodatečně podáme bez vyzvání
• 10000 Kč, pokud je podáme v náhradní lhůtě po výzvě správce daně
• 30000 Kč, pokud je nepodáme po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném hlášení, nebo
• 50000 Kč, pokud je nepodáme ani v náhradní lhůtě
Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Sazby DPH od r.2015


základní sazba DPH je 21%

snížená sazba DPH je 15%

druhá snížená sazba DPH je 10%

První dvě sazby platí v uvedené výši od roku 2013, druhá snížená sazba platí od roku 2015.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK