Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Režim přenesení daňové povinnosti:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Režim přenesení daňové povinnosti

Informace režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

K režimu přenesení daňové povinnosti obecně


Režim přenesení daňové povinnosti se nazývá tzv. revers charge a v praxi to znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění, podnikatel plátce vystaví doklad, kde neuvede výši DPH a uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
2. Režim přenesení daňové povinnost ve stavebnictví
Režim přenesení daňové povinnosti zde platil již od 1.4.2011 na dodání zlata apod., pro §92e platí stejný princip od 1.1.2012 v oblasti poskytnutí stavebních prací

Na koho se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje


RPDP platí obecně mezi plátci DPH, tzn. že neplatí, pokud plátce fakturuje neplátci nebo pokud neplátce poskytuje stavební práce plátci.
Pokud ale plátce pořizuje stavební práce výlučně pro svou soukromou potřebu nebo např. obec pořizuje plnění pro potřeby pro výkon veřejné správy, nepovažuje se tato osoba za povinou k dani (podmínka je, že práce slouží pro výkon ekonom. činnosti), DPH se pak na faktuře normálně uvede a odvede (pro jistotu je dobré písemné prohlášení příjemce plnění, že stavební práce použij pro účely, které nejsou předmětem daně). Pokud půjde o část plnění pro soukromé účely a část pro podnikání, podlehne tato faktura celkově přenesení daňové povinnosti.

Povinnosti poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti


Plátce vystavuje doklad do 15 dnů od UZP včetně sazba daně s výjimkou DPH + sdělení…, dále vede evidenci o těchto plnění

Povinnosti příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti


Příjemce plnění musí přiznat a zaplatit daň ke dni UZP (den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu – den, kt.nastane dříve!), u smluv o dílo je zdanitelné plnění den předání díla nebo dílčí plnění dle smlouvy. Ve stejný den mu vzniká i nárok na odpočet daně, jen pokud by plnění použil z části pro soukromé účely, musí nárok na odpočet pokrátit.
Dále je příjemce povinen na doklad doplnit výši daně a příjemce je zodpovědný za správnost výše daně, také vede evidenci těchto plnění.

Porušení režimu přenesení daňové povinnosti


Pokud poskytovatel stavebních prací uplatní daň na výstupu sám a na doklad uvede daň, příjemce nemá nárok na odpočet a musí postupovat podle §43 obecná zásada pro opravu výše daně.

Stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinností


Režimu přenesení daň.povinnosti podléhají stavební práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (jedná se běžně o demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické…
Práce, které souvisejí se stavebnictvím, ale nepatří do CPA 41-43(takové ty běžné): montáž volně stojícího nábytku, čištění komínů, pronájem lešení, půjčování stavebních strojů, inženýrské služby…

Stanovení výše daně, opravy, zálohy


Pro přenesení daň.povinnosti platí obecné zásady, tzn. základ daně se stanoví jako úplata za zdanitelná plnění, správně určit sazbu daně…
Pozor u záloh: obecně platí, že plátce je povinen přiznat daň ke dni přijetí platby (zálohy) = u osob, které vedou účetnictví, pokud ji přijme dřív, nenastane zdanitelné plnění, ale při RPDP se při přijetí zálohy po dni 31.12.2011 tato zásada neuplatní a poskytovatel služeb ani nevystavuje daňový doklad, ten bude vystavovat až při uskutečnění zdanitelného plnění. Toto se uplatňuje samozřejmě u plnění, které podléhají RPDP.
Pokud plátce (osoba, kt.vede účetnictví) obdrží zálohu před 1.1.2012 a uskutečnění zd.plnění dojde až po 1.1.2012 – vznikla mu povinnost přiznat daň ke dni přijetí zálohy, tzn. že v r.2012, kdy dojde k UZP, stanoví základ daně jako rozdíl mezi celkovým základem daně a základu daně z přijaté zálohy.
Pro osoby, kt.nevedou účetnictví=daňová evidence: obecně platí, že daň přiznávají až ke dni UZP , tzn. nemusí přiznávat daň ke dni přijetí zálohy = nevystavují daňový doklad ke dni přijetí platby. Takže pokud obdrží zálohu v r.2011 a ke dni UZP dojde až v r.2012, bude použit RPDP na celkový základ daně (tj.14 nebo 20%)

Vedení evidence a výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH


Nově tedy vzniká povinnost pro odběratele i dodavatele vést evidenci pro daňové účely, kde se budou uvádět DIČ obch.partnera, datum UZP (podle daňového dokladu), ZD (každé plnění se uvede na samostatném řádku a součet uskutečněných plnění bude uveden na ř.25 daňového přiznání a celkovou částku za přijatá zdanitelná plnění v rámci RPDP bude uveden na ř.10 nebo 11 daňového přiznání)) a rozsah a předmět plnění (uvede se kód 4), výpis z evidence je plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daň.přiznání.
Kód předmětu plnění bude 4, jedná-li se o stavební a montážní práce §92e
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK